نفیسه معماریان

درباره من

دکتر نفیسه معماریان
image

دانشیار گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی @ دانشکده فیزیک

...

محقق گوگل

(1403/3/1)

استنادات

1243

h-index

16

i10-index

21

مؤلفین همکار

9

اسکوپوس

(1403/3/2)

استنادات

970

مقالات

32

h-index

14

مؤلفین همکار

38

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1386-1390

دکترای تخصصی

گیلان

1383-1385

کارشناسی ارشد

گیلان

تجارب

1394-1395

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک

دانشگاه سمنان

مهارت ها

ساخت سلول های خورشیدی

رشد لایه های نازک به روش های فیزیکی و شیمیایی

رشد نانو ذرات کاربردی

اولویت های پژوهشی

آشکارسازهای نور Uv

محاسبات تئوری شبکه بر اساس DFT

قطعات اپتوالکترونیک

سلول های خورشیدی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/07
An Investigation of High Performance Heterojunction Silicon Solar Cell Based on n-type Si Substrate
JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS(2016)
^نفیسه معماریان*, 9111332018, 9021332005
Comparison of theoretical and experimental results fo band-gap-graded CZTSSe solar cell
CURRENT APPLIED PHYSICS(2017)
9111332018, 9211330020, ^نفیسه معماریان*, Dae-Hwan Kim
CdS Nanoparticles: A Facile route to Size-Controlled Synthesis of Quantum Dots on a Polymer Matrix
JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS(2017)
^نفیسه معماریان*
Fabrication and characterization of dye-sensitized solar cells based on nanostructured ZnO photoanodes
Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics(2017)
9311339011, ^نفیسه معماریان*
New analytical soliton type solutions for double layers structure model of extended KdV equation
Computational Methods for Differential Equations..(2017)
احمد نیرمه, ^نفیسه معماریان*
بهبود بازده سلول خورشیدی سیلیکونی ناهمگون با استفاده از لایه ذاتی GAP
پژوهش سیستم های بس ذره ای(2017)
^نفیسه معماریان*, 9211330020, 9111332018
Improve the performance of CZTSSe solar cells by applying a SnS BSF layer
SOLID-STATE ELECTRONICS(2018)
9211330020, 9111332018, ^نفیسه معماریان*, Dae-Hwan Kim
Exfoliation of graphite in various electrolytes and preparation of graphene films via electrochemical approach
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2018)
9411340002, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^نفیسه معماریان*
بررسی خواص الکترونی نانولوله کربنی تک جداره SWCNT 7,0 با استفاده از نظریه تابعی چگالی DFT
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2018)
سید مصطفی منوری*, نظام سیف مظهری, امین گراوند, ^نفیسه معماریان
Synthesis and characterization of reduced graphene oxide–V2O5 nanocomposite for enhanced photocatalytic activity under different types of irradiation
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS(2019)
8711330102, ^نفیسه معماریان, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*
Simulation of high efficiency SnS-based solar cells with SCAPS
SOLAR ENERGY(2018)
مهران مین باشی, آرش قبادی, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^نفیسه معماریان
The physical and electrochromic properties of Prussian Blue thin films electrodeposited on ITO electrodes
ELECTROCHIMICA ACTA(2019)
9311340001, ^نفیسه معماریان, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^علی عرب, M.M. Silva*
Nanostructured nickel phosphide as an efficient photocatalyst: Effect of phase on physical properties and dye degradation
CHEMICAL PHYSICS LETTERS(2019)
9511339010, ^نفیسه معماریان*
Electrodeposition of prussian blue films: study of deposition time effect on electrochemical properties
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9311340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^نفیسه معماریان, ^علی عرب
بررسی خواص الکترونی آلوتروپ جدید کربن H18 با استفاده از نظریه تابعی چگالی
دنیای نانو(ترویجی)(2019)
9511339003, ^نفیسه معماریان*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
Designed structure of bilayer TiO2–Nb2O5 photoanode for increasing the performance of dye-sensitized solar cells
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2020)
9511339022, ^نفیسه معماریان*
تاثیر شرایط سنتز و بازپخت بر خواص ساختاری نانو ذرات اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش سل ژل
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2020)
^نفیسه معماریان*, 8921333019, احمد نیرمه
Effect of preparation conditions on physical properties of manganese oxide thin films
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2020)
9511339017, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^نفیسه معماریان, ^مریم علیان نژادی
Improving the efficiency of CZTSSe solar cells by engineering the lattice defects in the absorber layer
SOLAR ENERGY(2020)
مهسا یوسفی, مهران مین باشی*, زهرا منفرد, ^نفیسه معماریان, Ali Hajjiah
تأثیر شرایط و روش لایه‌نشانی در خواص فیزیکی لایه‌های MAPbI3 به منظور استفاده در سلول خورشیدی پروسکایتی
فیزیک کاربردی ایران(2021)
^نفیسه معماریان*, 9311339009
Hydrothermal synthesis of ultrafine SnO2 nanospheres: effect of reaction time on physical properties
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2021)
9611339011, ^نفیسه معماریان*
Effect of the seed layer on the UV photodetection properties of ZnO nanorods
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS(2021)
9621340001, ^نفیسه معماریان*, Alberto vomiero
Effects of Hydrothermal temperature on the physical properties and anomalous band gap behavior of ultrafine SnO2 nanoparticles
OPTIK(2021)
9611339006, ^نفیسه معماریان*
اثر غلظت کاتالیست بر تخریب رنگ متیلن بلو با استفاده از نانوذرات فسفید نیکل
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2021)
9911531007, ^نفیسه معماریان*
Theoretical study on the effect of electron transport layer parameters on the functionality of double-cation perovskite solar cells
OPTIK(2022)
9711339010, ^نفیسه معماریان*
Surfactant-assisted synthesis of Ni2P nanostructures: effect of surfactant concentration on photocatalytic activity
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2022)
9911531007, ^نفیسه معماریان*
مطالعه اثر آلایش Zn بر خواص فیزیکی نانوساختارهای اکسید قلع و تاثیر آن بر عملکرد سلول خورشیدی رنگدانه ای
دنیای نانو(2022)
9611339011, ^نفیسه معماریان*
Improving the efficiency of dye sensitized solar cell with Titanium doping of Tin oxide photoanode
Progress in Physics of Applied Materials(2022)
9611339006, ^نفیسه معماریان*
Effect of precursor on physical properties and photocatalytic activity of 2D g-C3N4 nanosheets
Progress in Physics of Applied Materials(2022)
^نفیسه معماریان*, 9911531007, 9811531002, Isabella Concina
Carbon nanotubes and nanobelts as potential materials for biosensor
Scientific Reports(2023)
9711531004, فرح مرصوصی*, ^نفیسه معماریان, محمد قاسم نژند
Electronic structure engineering of diamond nanowires by studying the effects of substitution and growth orientation
Progress in Physics of Applied Materials(2023)
9711531004, ^نفیسه معماریان*
Ab Initio investigation for DNA nucleotide bases sequencing using chiral carbon nanobelts and nanotubes
Scientific Reports(2023)
9711531004, ^نفیسه معماریان*
UV photodetector study based on Ce: ZnO nanostructures with different concentration of Ce dopant
OPTICAL MATERIALS(2023)
9621340001, ^نفیسه معماریان*, Isabella Concina, Alberto Vomiero
Physical and electrochemical properties of ammonium nickel phosphate by hydrothermal synthesis: phase transition from nickel phosphide to ammonium nickel phosphate
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2024)
9911531007, ^نفیسه معماریان*
Understanding Graphitic Carbon Nitride as Photocatalyst: A Case Study on Thermal Engineering of Physical and Chemical Features
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE(2024)
^نفیسه معماریان*, 9911531007, 9811531002, Sujie You, Isabella Concina
بررسی خواص حسگری رطوبت بر پایه کامپوزیت اکسیدگرافن/ دی سولفید مولیبدن
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2024)
9811531002, ^نفیسه معماریان*, فاطمه استواری
تاثیر شرایط سنتز بر خواص فیزیکی چارچوب زئولیت ایمیدازولات ZIF-8
دنیای نانو(2024)
^نفیسه معماریان*
Effect of Blocking Layer to Boost Photoconversion Efficiency in ZnO Dye-Sensitized Solar Cells
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES(2014)
Gurpreet Singh Selopal, ^نفیسه معماریان, Riccardo Milan, Isabella Concina, Giorgio Sberveglieri, Alberto Vomiero
ساخت و مشخصه یابی نانوذرات سولفید کادمیوم تهیه شده به روش سیلار
کنفرانس فیزیک ایران(2015-08-24)
^نفیسه معماریان
بررسی اثر دمای سنتز و کلسیناسیون بر روی نانوذرات اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش هیدروترمال
کنفرانس فیزیک ایران(2015-08-24)
^نفیسه معماریان
شبیه سازی و بهینه سازی سلول خورشیدی ناهمگون با لایه نازک ذاتی
کنفرانس فیزیک ایران(2015-08-24)
^نفیسه معماریان
Fabrication and characterization of TiO2 nanoparticles for using as gas sensor
Seminar on Sensor Science & Technology 2015(2015-11-05)
^نفیسه معماریان
مقایسه مورفولوژی و عملکرد سلول های خورشیدی DSSC با فوتوآند اکسید روی تهیه شده به روش های مختلف
کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری(2015-12-17)
^نفیسه معماریان, آلبرتو ومیه رو
ساخت و مشخصه یابی نانوساختارهای اکسید تیتانیوم به عنوان فوتوآند در سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه
کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری(2015-12-17)
^نفیسه معماریان
تاثیر شرایط مختلف در تهیه نانوذرات دی اکسید تیتانیوم جهت استفاده در سلول خورشیدی Dssc
کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری(2015-12-17)
^نفیسه معماریان
بررسی اثر ضخامت لایه های جذب کننده و امیتر در کارایی سلول خورشیدی سیلیکونی ناهمگون
همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن(2016-01-28)
^نفیسه معماریان*, 9111332018
بررسی تاثیر چگالی حامل لایه جاذب بر بازدهی سلول خورشیدی
همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن(2016-01-28)
^نفیسه معماریان, 9111330003, 9111332018
ساخت و مشخصه یابی سلول خورشیدی رنگدانه ای بر پایه ی نانوساختار اکسید روی سنتز شده به روش رسوب شیمیایی
ششمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری(2016-12-22)
9212339002*, ^نفیسه معماریان
بررسی اثر شرایط انباشتpbI2 بر خواص فیزیکی لایه3 CH3NH3PbI تهیه شده روش دو مرحله ای چرخشی
ششمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری(2016-12-22)
9311339009, ^نفیسه معماریان
شبیه سازی و بهینه سازی ساختار سلول خورشیدی سیلیکونی با استفاده از نرم افزار AFORS-HET
اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-09-09)
^نفیسه معماریان, 9212339004
بررسی اثر سرعت‌ چرخش و غلظت‌ PbI2 در لایه نشانی دو مرحله‌ای چرخشی-چرخشی CH3NH3PbI3 و بررسی خواص فیزیکی آن
سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2017-02-01)
9311339009, ^نفیسه معماریان*
بررسی اثر بازپخت بر خواص فیزیکی نانوپودرهای اکسید روی تهیه شده به روش رسوب شیمیایی
سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2017-02-01)
9311339011, ^نفیسه معماریان*
بررسی سلول های خورشیدی سیلیکونی ناهمگون با بازدهی بالا با استفاده ازنرم افزار AMPS-1D
بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران(2016-01-26)
^نفیسه معماریان, 9111332018, 9021332005
تهیه سلول های خورشیدی رنگدانه ای مبتنی بر فوتوآند دی اکسید قلع تهیه شده به روش هیدروترمال
کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری(2017-12-21)
9411339001, ^نفیسه معماریان*
دوپ کردن نانوذرات Tio2 با نیتروژن به کمک روغن طبیعی برای بهبود بازده سلولهای خورشیدی حساس با رنگ
کنفرانس سلول های خورشیدی نانو ساختاری(2017-12-21)
^نفیسه معماریان, دکتر نوشین میر*
Investigation on effects of various deposition times on physical properties of manganese oxide thin film prepared by spin coating method
Second International Conference on image Modern Technologies in Sciences / دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم(2019-03-13)
9511339017, ^نفیسه معماریان*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^مریم علیان نژادی
ساخت و مشخصه‌یابی نانوساختارهای SnO2-TiO2 جهت استفاده در سلول‌های خورشیدی
پانزدهمین کنفرانس ملی ماده چگال ایران(2021-01-27)
^نفیسه معماریان*, 9611339006
ساخت و مشخصه یابی نانوساختارهای اکسید قلع – اکسید روی جهت استفاده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای
پانزدهمین کنفرانس ملی ماده چگال ایران(2021-01-27)
^نفیسه معماریان*, 9611339011
بررسی اثر پیرسازی بر خواص اپتیکی لایه نازک نانو ساختار اکسیدروی
پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2021-02-23)
9621340001*, ^نفیسه معماریان
مهندسی گاف انرژی نانوسیم کربنی اشباع شده و مطالعه تاثیرات آلائیدگی با بور به کمک محاسبات آغازین (Ab initio)
ششمین کنفرانس ملی رشد بلور ایران(2021-11-17)
9711531004, ^نفیسه معماریان*
بررسی اثر نواقص به صورت متقارن و نامتقارن بر روی خواص الکترونیکی گرافن با استفاده از نظریه تابعی چگالی
دومین دوره کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی(2023-03-01)
9811531006, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^نفیسه معماریان
Density Functional Theory Calculations of the Structural and Electronic Properties of Molybdenum-Doped on Reduced Graphene Sheet
نهمین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری نانو(2023-03-01)
9811531006*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^نفیسه معماریان, حسین حجی ابادی
تاثیر حضور لایه بافر بر ساختار و کارکرد سلول خورشیدی DSSC
کنفرانس سلولهای خورشیدی نانو ساختاری(2012-10-18)
^نفیسه معماریان, سید محمد روضاتی, آلبرتو ومیرو, گیرگیو اسبرو گلیری
تاثیر ضخامت لایه فوتوآند در کارکرد و بازدهی سلول خورشیدی DSSC با فوتو آند اکسید روی
یازدهمین کنفرانس ماده چگال(2013-01-26)
^نفیسه معماریان, سید محمد روضاتی, ,
تاثیر حضور لایه بافر بر کارکرد سلولهای خورشیدی با فوتوآند اکسید روی تهیه شده به روش رسوب شیمیایی
سلول های خورشیدی نانوساختاری(2014-11-13)
^نفیسه معماریان, ریکاردو میلان, آلبرتو ومیه رو
امكان سنجي نظري كاربرد نانوحلقه ها و نانولوله هاي كربني در حسگر زيستي پايه هاي DNA با استفاده از نظريه تابعي چگالي.
منوري سيدمصطفي(تاریخ دفاع: 1402/10/19) ، مقطع : دكتري
مدل سازي و بررسي خواص الكتريكي لايه هاي به كار رفته در سلول هاي خورشيدي پروسكايت
نيكفر نفيسه(تاریخ دفاع: 1400/09/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي نانو ساختار هاي هيبريديSnO2-ZnO جهت استفاده در سلول خورشيدي DSSC
خواجوئي سحر(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي نانو ساختار هاي SnO2-TiO2 جهت استفاده در سلول خورشيدي DSSC
پازوكي سپيده(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت،مشخصهيابيو مطالعه خواص فتوكاتاليستي نانوكامپوزيتهايبرپايهگرافن (اكسيدواناديومواكسيدتنگستن)
اعواني الهه(تاریخ دفاع: 1398/06/04) ، مقطع : دكتري
ساخت و مشخصه يابي سلولهاي خورشيدي رنگدانه اي بر پايه اكسيد نئوبيوم
معماري محمد(تاریخ دفاع: 1397/08/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانو ساختارهاي فسفيد نيكل به منظور بررسي خواص فوتوكاتاليستي آن
فرهي احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري ويژگي هاي فيزيكي تركيبات داراي خاصيت ابر رسانايي با استفاده از نظريه تابعي چگالي
چنگيزي فولادي مصطفي(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري ويژگي هاي فيزيكي تركيبات داراي خاصيت ابر رسانايي با استفاده از نظريه تابعي چگالي
چنگيزي فولادي مصطفي(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت لايه هاي نازك نانوساختار اكسيد منگنز به روش پوشش دهي چرخشي
بهادري عباس(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي لايه هاي نازك نانو ساختار پروسين بلو و الكتروليت هاي جامد پليمر طبيعي بر پايه جلان به منظور استفاده در قطعات الكتروكروميك
بيضي اصفهاني وحيده(تاریخ دفاع: 1398/06/04) ، مقطع : دكتري
ساخت و مشخصه يابي نانو ساختارهاي اكسيد قلع جهت استفاده در سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
اشكيني فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و ساخت سلول خورشيدي پروسكايت با ماده انتقال دهنده حفره
رحمانيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي لايه هاي نازك نانو ساختار اكسيد قلع تهيه شده به روش لايه نشاني چرخشي
حبيبي خيزران(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي و بهينه سازي ساختار سلولهاي خورشيدي نا همگون
گلباف كرماني زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي لايه نلزك جاذب پروسكايت جهت استفاده در سلول هاي خورشيدي آلي - معدني
رجب بلوكات رضا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص الكترونيكي و اپتيكي تركيبات پروسكايت (B=Ti, Zr, Hf) SrBO3در فاز مكعبي با استفاده از نظريه تابعي چگالي
دژآگاه امير(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي فوتو آند اكسيد روي جهت كاربرد در سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
سالم مرتضي(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تئوري سلولهاي خورشيدي و شبيه سازي يك سلول خورشيدي لايه نازك نمونه
بزرگمهر سهيلا(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مشخه يابي نانو ساختار هاي TiO2 به روش هيدرو ترمال
سلطاني زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تئوري و شبيه سازي ساختار سلول هاي خورشيدي
موسوي نسب سيده منصوره(تاریخ دفاع: 1395/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Deposition of Nanostructured CdS Thin Films by Thermal Evaporation Method: Effect of Substrate Temperature
Materials(2017)
^نفیسه معماریان*, سید مجمد روضاتی, Isabella Concina, Alberto Vomiero
علم در مقیاس نانو
علم در مقیاس نانو
فیزیک حالت جامد
فیزیک حالت جامد
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
ماکت آموزشی سه بعدی شبکه های بلور براوه
دانشگاه سمنان(2016-12-07)
اثر سورفکتانت بر خواص فیزیکی و فتوکاتالیزوری نانو ذرات فسفید نیکل تهیه شده به روش گرمابی(مجری اول)
(2021-09-14)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، ایران
n.memarian@semnan.ac.ir
(+98)2331533250

فرم تماس